Fredegaarden

Vedtægter

LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN FREDEGÅRDEN

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Fredegården".
Foreningen er stiftet den 2. August 1948, og har hjemsted i Ballerup kommune.

§ 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser indbyrdes, over for offentlige myndigheder og over for tredjemand, således som disse interesser findes beskrevet i tinglyste deklaration af 6. April 1948 og lokalplan nr. 007 af 9. April 1979.

Bestyrelsen kan iværksætte aktiviteter af generel interesse for medlemmerne indenfor budgettets rammer.

§ 3 Medlemskab

1. De til enhver tid værende ejere af grunde, solgt fra matr. Nr. 3g af Måløv by og sogn, skal i henhold til tinglyst deklaration af 6. April 1948 være medlem af Grundejerforeningen Fredegården.
2. Medlemsrettighederne udøves på generalforsamlingen med én stemme pr. ejet grund. Flere ejere til en grund har tilsammen kun én stemme.
3. Stemmeafgivningen skal ske personligt af medlemmet, ægtefællen eller af en person med behørig skriftlig fuldmagt.
4. Medlemmet af foreningen skal betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Ved restance fortabes medlemsrettighederne.
5. Salg af parcellen skal meddeles til formanden eller kassereren.

§ 4 Kontingent

1. Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.
2. Kontingent indbetales på postgiro efter opkrævning fra kassereren. Postvæsnets kvittering er gyldig dokumentation for indbetalingen.
3. Kontingent betales årligt forud og regnes for rettidigt betalt, når indbetalingen finder sted den sidste hverdag i januar måned. Bestyrelsen er berettiget til at lade inddrivning af restancer og påløbne omkostninger foretage ved retslig inkasso.
4. Ingen ejer har krav på andel i foreningens formue ved ejerskifte eller foreningens eventuelle opløsning.
5. Ved eventuel opløsning af foreningen påhviler det bestyrelsen at overdrage foreningens formue til en eller flere offentligt anerkendte institutioner eller organisationer med sociale eller hjælpende formål.
6. Enhver gæld til foreningen hæfter på grunden.

§ 5 Generalforsamlingen.

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen ved skrivelse til den af medlemmet opgivne adresse.
2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. For at kunne få adgang til generalforsamlingen skal bestemmelserne vedrørende medlemskab i § 3, stk. 4 være opfyldt. Alle generalforsamlinger skal afholdes i Ballerup kommune.
3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlinger og afstemninger. Alle afgørelser, som ikke ændrer eller udvider foreningens love, træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst fem medlemmer forlanger det. Stemmeretten udøves i overensstemmelse med § 3, stk. 2 og 3.
4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og varsles skriftlig af bestyrelsen senest den 1. februar. Eventuelle forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal herefter være formanden i hænde senest den 8. februar. Efter bestyrelsens behandling af indkomne forslag, og senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, modtager hvert medlem en dagsorden med eventuelle forslag og bestyrelsens kommentar samt foreningens reviderede årsregnskab.
5. Dagsorden, som fastsættes af bestyrelsen, skal indeholde:

a. Beretning om foreningens virksomhed.
b. Fremlæggelse af årsregnskabet.
c. Indkomne forslag.
d. Valg af bestyrelse.
e. Valg af bestyrelsessuppleant.
f. Valg af 2 kritiske revisorer.
g. Valg af revisorsuppleant.
h. Fastsættelse af kontingent.
i. Fastsættelse af vederlag.
j. Fastsættelse af budget.

6. En forslagsstiller skal være tilstede på generalforsamlingen. I modsat faldbortfalder forslaget.
7.Ekstraordinær generalforsamlingen kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Efter bestyrelsen modtagelse af begæringen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 30 dage. Indkaldelsen skal ske med et varsel på mindst 8 dage.
8.Bestyrelsen har ret til at påføre dagsordenen punkter, som den ønsker behandlet. Såfremt mindst tre fjerdedele af de medlemmer, som har begæret generalforsamlingen afholdt ikke er til stede, bortfalder behandlingen af de i begæringen anførte punkter.
9.Ændringer i foreningens love kan kun ske, når disse er begrundet i forbindelse med indvarslingen af en ordinær generalforsamling og er optaget på dagsordenen for denne.
10.For at kunne ændre i lovene, skal to tredjedele af de afgivne stemmer være for forslaget, og mindst halvdelen af foreningens medlemmer være til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 3 måneder fra den ordinære generalforsamling og med mindst 8 dages varsel. Her kan ændringsforslaget vedtages, når to tredjedele stemmer herfor.
11.De på generalforsamlingen trufne bestemmelser indføres i en beslutningsprotokol, som med underskrift af dirigent og bestyrelse har fuld beviskraft i enhver henseende. Bestyrelsen udfærdiger et referat af generalforsamlingen, og dette udsendes til medlemmerne.

§ 6 Bestyrelsen

1. Foreningens ledelse varetages af formanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer, som alle fire vælges af generalforsamlingen og sammen danner bestyrelsen. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og kassereren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Valgperioden er på to år, og genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
2.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer næstformand og sekretær. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger, som danner grundlag for beretningsaflæggelsen på generalforsamlingen.
3.I sager, som er grundene og foreningen vedrørende, og hvor der i bestyrelsen kan være tvivl om en afgørelses lovlighed, er bestyrelsen forpligtet til at antage juridisk assistance. Henvendelse fra medlemmer, skal ske skriftligt til formanden, som skal lade disse behandle på det førstkommende bestyrelsesmøde. Henvendelser, som er behandlet af bestyrelsen besvares skriftligt, direkte til medlemmet og kan i særligt tilfælde overlades til behandling på førstkommende generalforsamling.

§ 7 Regnskabet.

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet efter bestyrelsens anvisning og er over for denne pligtig til at fremlægge regnskab for ind- og udbetalinger.
2.Dispositionsretten over foreningens bank- og girokonto udøves af kassereren efter samråd med formanden.
3.Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 2.000,00.
4.Kassereren afleverer det afsluttede regnskab til revision senest den 1. Februar. Efter behandling af foreningens kritiske revisorer, forelægges det reviderede regnskab på generalforsamlingen.
5.Formand, kasserer og materielbestyrer vederlægges med et beløb, som fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 8 Pligter og ansvar.

1. Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for grundejerforeningens forpligtelser.
2.Medlemmerne har pligt til at respektere de af generalforsamlingen trufne beslutninger.
3.Medlemmerne bør drage omsorg for, at såvel grund, som fortov og vejstykke holdes i forsvarlig stand, således som det fremgår af tinglyste deklaration og lokalplan.
4.Medlemmerne og deres pårørende bør altid vise hensyn til de omkringboende ved at undlade miljøforurening forårsaget af røg, støj og husdyr.
5.Ved benyttelsen af foreningens redskaber skal den medfølgende vejledning nøje følges. Redskaberne skal behandles med omhu og afleveres rettidigt til udlåneren efter endt brug. Ved mangler eller defekter må der ikke foretage ulovlige indgreb. Uregelmæssigheder skal straks meddeles udlåneren. Låneren hæfter for skader på redskaberne, som han henføres under misbrug, ulovlige indgreb, uforsvarlig opbevaring eller bortkomst. Foreningen kan ikke drages til ansvar for evt. skader på eller personer i forbindelse med brugen af redskaberne. Redskaberne må ikke overdrages til ikkemedlemmer eller indleveres på værksted uden bestyrelsens samtykke.

Deklaration (PDF)

 

Afskrift af vedtægter for Grundejerforeningen Fredegaarden, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 8. Marts 2006.