Fredegaarden

Regler og love for Fredegårdens fællesområder

Herunder en opsummering af nogle af de lokale love og regler, der gælder i Grundejerforeningen Fredegaardens fællesområder. Foreningen har udvalgt reglerne i forhold til de emner, der oftest bringes op af medlemmerne og tager intet ansvar for, at regelteksterne er hverken opdaterede eller komplette. 

Parkering

Af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed bør vores veje være så fremkommelige og overskuelige som muligt. Ud over alm nabohensyn gælder følgende regler:

• Alle ejendomme skal kunne parkere 2 biler på egen grund
https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/212

• Parkerings regler i Ballerup kommune

§ 2. Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/parkering-i-ballerup-kommune/parkering#paragraph-42784

Hæk og træklipning

Det er hver enkel grundejers ansvar at klippe egne buske, hække og træer, således at de ikke hænger ud over fælles veje/fortove og generer gående og bilister. Dog må træer hænge min 2,75m over fortov og 4,5m over kørebane (husk det også gælder, når de er tunge af sne/vand).

 

Klipning

 

Hvis bevoksning er til gene for gående/kørende, kan kommunen om nødvendigt lade beskæring ske for grundejeres regning
https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/ejerbolig/haekke-traeer-buske

Snerydning

Alle veje i foreningen er offentlige (på nær de fælles indkørsler på Svalebo og Vibeskrænten), og det er derfor kommunens opgave at rydde sne på vejene. Bemærk at kun Jonstrupvej er prioriteret i kommunens rydning, og at der derfor ofte kan gå en rum tid, inden kommunen rydder områdets øvrige veje https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/snerydning

Det er den enkelte grundejers ansvar at rydde alle fortove langs egen grund og gruse/salte hvis nødvendigt https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/ejerbolig/snerydning
Fortovene skal være sikre at færdes på i tidsrummet:

Mandag - lørdag: mellem kl. 7 og kl. 22 
Søndag: mellem kl. 8 og kl. 22